69 / 100

الگو لباس (بخش سوم)

مرحله پنجم

بعد از رسم الگو خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.

الگوی جلو و پشت را از خط پهلو مطابق علاپم برش قیچی کنید. (تصویر 1-23)

Clothing pattern ideaacademy12

مرحله ششم

اصلاح خط کمر

برای اصصلاح خط کمر ابتدا پنس ها را به سمت خط پهلو ببندید.

(هنگام بستن در انتهای پنس ها حجم ایجاد میشود. برای مسطح کردن الگو کاغذ را از انتهای پنس ها تا کنید.)

حال با استفاده از خط کش منحنی و یا پیستوله مطابق شکل از نقطه 10 تا 2 سانتی متر مانده به نقطه 1 خط منحی کمر را رسم کنید.

در الگوی جلو نیز مطابق پشت از نقطه 12 تا 2 سانتی متر مانده به نقطه 5 خط منحنی کمر را رسم کنید ( تصویر 33-1)

توجه:

2 سانتی متر عنوان شده به این علت است که خطوط مرکزی جلو و پشت در تقاطع خط کمر و خط مرکزی جلو و پشت گونیا باشد.

Clothing pattern ideaacademy13

مرحله هفتم

سجاف زیپ

با توجه به اینکه اندازه دور کمر از دور باسن کوچکتر است و امکان پوشیدن دامن به خاطر اختلاف کمر با باسن نمیباشد به این دلیل لازم است فاصله بین خط کمر تا باسن رابه صورت شکاف باز بگذاریم و زیپ بدوزیم.

مکان زیپ نسبت به مدل میتواند در پهلو پشت یا جلوی دامن باشد.

از نقطه 1 روی خط مرکزی پشت به اندازه طول زیپ علامت بزنید . نقطه 22 بدست می آید.

از نقاط 1 و 22 ؛ 2 و نیم سانت متر به سمت چپ علامت بزنید.

نقاط 23 و 24 را به هم وصل کنید . (تصویر 34-1) الگو آماده برش است.

Clothing pattern ideaacademy14

اندازه های طولی (قد) دامن:

دامن ها بر اساس قد نام های گوناگونی دارند . (تصویر 1-35) ما در آموزشگاه خیاطی ایده تمامی مدل های دامن را با تمام جزییات و به راحترین سبک به شما آموزش خواهیم داد.

Clothing pattern ideaacademy15

الگوی کمر دامن

کمر دامن نواری است که به خط کمر دوخته می شود و باعث نگه داشتن دامن روی بدن و تمیزی درز کمر می شود. (تصویر 36-1)

برای رسم الگو خطی به اندازه دور کمر به اضافه 2 سانتی متر روی هم گرد رسم کنید . نقاط 1 و 2 بدست می آید.

از نقاط 1 و 2 پهنای کمر به اندازه 6 تا 7 سانتی متر پایین آمده نقاط 3 و 4 بدست می آید.

نقاط 3 و 4 را با خط کش به هم وصل کنید.

خط راستا را رسم کنید ( تصویر 37-1)

Clothing pattern ideaacademy16

الگوی سجاف کمر دامن

سجاف نیز در خط کمر دامن دوخته میشود.با این تفاوت که بعد از دوخته شدن به دور کمر به سمت داخل دامن تا خورده میشودو از رو دیه نمیشود ( شکل 38-1)

برای رسم الگوی سجاف ابتدا پنس ها را جلو و پشت ببندید.

از نقطه 5 روی خط مرکزی جلو و نقطه 12 در پهلو 4 تا 6 سانتی متر پایین آمده نقاط 22 و 23 بدست می آید.

توجه:

اندازه ۰/25 سانتی متر کم شده در الگوی سجاف در دامن به صورت خرد جمع می شود.

Clothing pattern ideaacademy17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 2 =