سوابق آموزشگاه خیاطی ایده

رزومه و سوابق کاری آمووزشگاه خیاطی ایده به شرح ذیل می باشد