دوره آموزشی شوار دوزاین دوره شامل موارد زیر می باشد :
شلوار راسته – شلوار دمپا – شلوار سجاف دار – شلوار کمرپهن – شلوار جین – شلوار لگینگز – شلوار جاف – شلوار سندبادی – شلوار بارداری