دوره آموزشی شب و عروسدر این دوره با انواع تاپ ها، دکلته ها، برش های پیشرفته، فنر کشی ها، کاپ گذاری ها، آهارکشی، ژیپون ها و دوخت انواع لباس های شب و عروس آشنا خواهید شد