افتخارات آموزشگاه خیاطی ایده

آموزشگاه خیاطی ایده توانسته است افتخارات بسیاری را در روزمه ی چند ساله ی خود گردآوری کند که در ذیل به مشروح آن خواهیم پرداخت